Press "Enter" to skip to content

İKM Gardiyanlık ve Katiplik Çıkmış Kurum ve Mevzuat Bilgisi Soruları

1- Adalet bakanlığının görevleri nelerdir?

 • Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek.
 • Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Savcılar Kuruluna teklifte bulunmak.
 • Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak.
 • Adli sicilinin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 • Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek.
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek.
 • İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek.

2- Adalet Bakanı’nın görevleri hakkında bilgi veriniz.

Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlarına uygun olarak yürütülmesini ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

3- Adalet Bakanımızın adı nedir?

Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’dür. Sayın Gül 12 Mart 1977’de Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu’nda tamamlamıştır. Nizip İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve uzun yıllar serbest avukatlık yapmıştır.

4- Adalet Bakanlığı teşkilatı hangi kanun ile düzenlenmiştir?

Adalet Bakanlığı 29/03/1984 tarih 2992 sayılı “Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile teşkilat yapısı düzenlenmiştir.

5- Adalet Bakanlığının Teşkilat Şeması

Görsele tıklayarak tam boyutlu görebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Teşkilat Şeması
Adalet Bakanlığının Teşkilat Şeması

6- Adalet Bakanlığının Teşkilat Yapısı Hakkında Bilgi Veriniz

Adalet Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir.

 • Merkez Teşkilatı: Bakanlık merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelir.
 • Taşra Teşkilatı: Bakanlık özel kanunlara uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
 • Yurt Dışı Teşkilatı: Bakanlık, yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. Yurt dışı teşkilatında yer alan Adalet Müşavirliği kadrolarına, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarı ile yurt dışı hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından atama yapılır.

7- Adalet Bakanlığının ana hizmet birimleri nelerdir?

 • Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
 • Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
 • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
 • Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
 • Kanunlar Genel Müdürlüğü
 • Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
 • İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı

8- Adalet Bakanlığının danışma ve denetim birimleri nelerdir?

 • Yüksek Müşavirler
 • Müşavirler
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • İç Denetim Başkanlığı
 • Hukuk Birimi
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

9- Adalet Bakanlığının yardımcı hizmet birimleri nelerdir?

 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
 • Özel Kalem Müdürlüğü

10- Adalet Bakanlığının bağlı kuruluşları nelerdir?

 • Adli Tıp Kurumu
 • Ceza İnfaz Kurumları
 • Tutukevleri İşyurtları Kurumu

11- Adalet Bakanlığının ilgili kuruluşu hangisidir?

Adalet Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Adalet Akademisi‘dir.

12- Adalet Bakanlığının sürekli kurulları nelerdir?

 • Strateji Geliştirme Kurulu
 • Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu
 • İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu
 • Yayın Danışma Kurulu
 • Eğitim Kurulu
 • UYAP Koordinasyon Kurulu

13- Adalet Bakanlığının merkez dışı birimleri nelerdir?

 • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri
 • İcra ve İflas Daireleri
 • Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Müdürlükleri
 • Adli Sicil Bölge Müdürlükleri, Adli Sicil Şeflikleri ve Büroları
 • Bilgi İşlem Şube Müdürlükleri, Bilgi İşlem Şeflikleri ve Büroları

14- Adalet Bakanlığının yurt dışı teşkilatı (Yurt Dışı Adalet Müşavirlikleri) hakkında bilgi veriniz.

Bakanlık tarafından 2012 yılında bazı daimi temsilciliklerimiz ile büyükelçiliklerimiz nezdinde adalet müşavirleri görevlendirilmiştir. Adalet müşavirleri adli alanda uluslararası ilişkilerin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri yürütmektedir. 2014 yılında ise yapılan kanuni düzenleme ile Adalet Bakanlığına yurtdışı teşkilatı kurma yetkisi verilmiştir.

15- Adalet Bakanlığının güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

2020 faaliyet raporuna göre Adalet Bakanlığının güçlü olduğu belirlenen yönleri şu şekildedir:

 • Köklü bir kurum kültürüne sahip olma
 • Gelişmiş bir bilişim ve teknoloji altyapısının bulunması
 • Bütçe imkanlarının gelişmekte olması
 • Yaygın bir teşkilat ağının bulunması
 • Alternatif ceza infaz yöntemlerinin gelişiyor olması

Adalet Bakanlığının zayıf olduğu belirlenen yönleri şu şekildedir:

 • Yargı organlarının iş yükünün fazla olması
 • Yargı çalışanlarının özlük haklarının yetersiz olması
 • Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının henüz yaygınlık kazanmamış olması

16- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri nelerdir?

 • Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek
 • Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi ve çalıştırılması işlemlerini yapmak
 • Kendi görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin nezi ve küçüklere vasi tayinine dair işlemleri takip etmek
 • Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım müesseseleri ve diğer kurumlarla ilişkileri düzenlemek
 • Hükümlülerin müşahadeye tabi tutulma işlemlerini yürütmek
 • Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek
 • İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek
 • Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini düzenlemek
 • Görev alanına giren konularda uluslararası alanda araştırma ve inceleme yapmak, bilgi alışverişini ve işbirliğini düzenlemek

17- Ceza İnfaz kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu hangi kanun ile kurulmuştur?

4301 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun gereğince kurulmuştur. Ceza İnfaz kurumlarında hükümlü ve tutuklulara meslek ve sanat öğretmek amacıyla açılacak atölye ve tesislerin kurulmasına karar verir ve onaylar. Ceza İnfaz Kurumu Müdürlükleri aynı zamanda işyurdu müdürüdür. Ağır Ceza Merkezi olan ve ihtiyaç duyulan yerlerde Adalet Bakanlığınca kurulurlar.

18- Hapis cezalarının infaz edileceği Ceza İnfaz Kurumları nelerdir?

 • Kapalı ceza infaz kurumları
 • Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları
 • Kadın kapalı ceza infaz kurumları
 • Çocuk kapalı ceza infaz kurumları
 • Gençlik kapalı ceza infaz kurumları
 • Açık ceza infaz kurumları
 • Gözlem ve sınıflandırma merkezleri
 • Çocuk eğitim evleri

19- Ceza İnfaz Kurumları kaç gruba ayrılır?

Fiziki yapılarına göre, teşkilat yapılarına göre, uygulanan infaz rejimine göre, yaş ve cinsiyet sınıflandırılmasına göre 4 gruba ayrılır.

20- Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında gözetilecek temel ilkeler nelerdir?

 • Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli veya sosyal köken ve siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.
 • Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak. Bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.
 • Mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunmaz.
 • Mahkeme kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı ceza ve güvenlik tedbirine ilişkin hükmü Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Kesinleşen mahkumiyet kararlarının infazı Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.
 • Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı; kurumun mevzuata göre yönetilmesini ve infaz hizmetlerinin temel insan haklarına uygun olarak yerine getirilmesini ister ve denetler.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir